Naša filozofia

Naším cieľom je, aby po absolvovaní Neškoly bolo každé dieťa pripravené ďalej sa rozvíjať, aby žilo naplnený život. Aby si uvedomovalo svoju silu meniť okolie a malo sebavedomie, ktoré vychádza z poznania seba a svojho miesta vo svete.

Kliknite na jednotlivé kruhy a dozviete sa viac

Naše hodnoty

Rešpektujúci prístup

Náš rešpektujúci prístup stojí na partnerstve, vzájomnej empatii a jasných hraniciach, ktoré všetci dodržiavame.

Sloboda a zodpovednosť

My v Neškole veríme, že každé dieťa je prirodzeným bádateľom, chce mať zodpovednosť za veci okolo seba a túži samostatne zdolávať výzvy. Pri tom všetkom mu budeme oporou.

Komunita

Komunita Neškoly vytvára bezpečné prostredie pre deti aj rodiny. Vidíme zmysel vo vzájomnej pomoci, dôvere a otvorenej komunikácii. Chceme, aby boli rodičia súčasťou Neškoly a považujeme za dôležité aby boli naše svety prepojené. Veríme, že komunita sa má tak dobre, ako dobre sa má každý jej člen.

Individuálny prístup

Uznávame výnimočnosť každého človeka a veríme, že každé dieťa má potenciál, ktorý spolu vieme rozvinúť. Berieme ohľad na individuálne potreby detí a vďaka tomu, že pracujeme s malým kolektívom, dokážeme spolu napredovať efektívne.

Príroda

Ako neoddeliteľná súčasť nás samotných, ako nástroj na poznávanie, ako cieľ našej ochrany a starostlivosti. Prírodu využívame na voľnú hru a relax detí popri vyučovaní, je to priestor, kde realizujeme experimenty a vďaka nej môžeme veci, ktoré sa učíme, naživo vidieť a zažiť. Enviro výchova je prirodzenou súčasťou nášho učiva.

“Učiteľka Paťka je človek, pre ktorého je „učiteľovanie“ poslaním. Venuje sa nielen štúdiu, ale aj  sebarozvoju na  Komenského inštitúte. Tu som sa stala jej mentorkou pri projekte zavádzania Hejného matematiky na ZŠ. Snaží sa nielen zaujímavo učiť a rozvíjať v deťoch životné zručnosti, ale svoje nadšenie pre nové metódy prenášať aj ďalej.“

Stanislava Opátová, finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2020

Pedagogické metódy, s ktorými pracujeme

Vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu

Naše deti majú vedomosti a zručnosti, ktoré sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. K ich získaniu sa dostávame našou vlastnou cestou.

Princípy Daltonskej a zážitkovej pedagogiky

Veríme, že individuálny prístup k potrebám a schopnostiam každého dieťaťa mu pomáha efektívne napredovať. Učenie sa vlastným zážitkom cez príbehy a v súvislostiach podporuje vnútornú motiváciu učiť sa. Pripraveným prostredím vedieme deti k samostatnosti.

Lesná pedagogika

Súčasťou environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa.

Slovné hodnotenie

Učiteľ deti neznámkuje, hodnotí ich slovne, deti vedieme deti k sebareflexii.

Projektové vyučovanie

Predmety neizolujeme, ale učíme ich ako súčasť ucelenej témy, čo pomáha chápať veci v súvislostiach.

Hejného matematika

Matematika, pri ktorej sa deti neučia spamäti vzorce a postupy, ale prichádzajú na ne samé. Pri riešení úloh samé prichádzajú na súvislosti a vzťahy medzi jednotlivými príkladmi. Učia sa diskutovať, vyhodnocovať a svoje myšlienky zdieľať. V Hejného matematike sa pozeráme na chyby pozitívne a využívame ich ako prostriedok učenia sa. Matematiku aplikujeme do reálneho života a pri riešení úloh podporujeme spoluprácu medzi deťmi.

Comenia script

Nespojité písmo, ktoré vychádza v ústrety súčasným potrebám detí.

Rovesnícke vzdelávanie

Keď „deti učia deti“, rozvíjajú svoju kreativitu, pri vzájomnej pomoci si trénujú komunikáciu a inovatívnym spôsobom si utvrdzujú učivo.

Blokové vyučovanie

V Neškole nezvoní, doba trvania jednotlivých činností závisí na potrebách žiakov a  učiteľov. Pri vyučovaní kombinujeme skupinovú prácu vedenú pedagógom, tímovú a individuálnu prácu.

Externé vyučovanie

Dôležitým prvkom Neškoly je vyučovanie mimo školy. Pravidelne vyrážame na celodenný výlet do prírody, múzea či divadla podľa tém, ktorým sa venujeme.