Veríme, že deti sa vedia a chcú učiť. My ich prirodzený záujem o svet vedieme, podporujeme a rozvíjame, budovaním kompetencie učiť sa učiť. Ukazujeme im, ako pracovať s nástrojmi učenia sa a ako v nich objavovať vlastné preferencie.

Neškolákom vytvárame priestor na to, aby sami objavovali a prichádzali na zákonitosti sveta. Vedieme ich k tomu, aby dokázali niesť zodpovednosť za svoje vzdelávanie.

Čítanie a písanie sú kľúčovými zručnosťami pre lepšie pochopenie sveta a vyjadrenie svojich myšlienok v ňom. Inšpirujeme príbehmi, podporujeme chuť čítať (aj svoje myšlienky) a rozvíjame túžbu sebavyjadrenia.

Matematika je jedným z najväčších výdobytkov ľudskej kultúry. Schopnosť správne zaobchádzať s číslami, dátami a tvarmi, je bránou do pochopenia nášho každodenného sveta a hrá kľúčovú rolu vo vede, technike i umení. Vďaka Hejného metóde vieme previesť deti matematikou zrozumiteľne a hravo. 

Veda je systematickým hľadaním otázok a odpovedí o svete okolo nás. Vzťah k nej budujeme cez experimenty, vlastné objavy a najlepšie laboratórium – prírodu, kde môžeme sledovať a skúšať to, čo sa učíme.

Jazyky, ktorými hovoríme, nám otvárajú nové možnosti rozmýšľania nad sebou a okolitým svetom. V rámci učenia sa cudzích jazykov venujeme pozornosť “rozrozprávaniu sa” aj napriek nedokonalosti gramatiky a záleží nám na tom, aby sme nový jazyk používali v bežných situáciách. V Neškole učíme angličtinu od prvého ročníka hravou formou.

V Neškole nemáme známky 1-5. Napredovanie Neškolákov hodnotíme slovne, aby lepšie rozumeli, v čom sa im darí a v čom nie. Vedieme ich k sebareflexii – Neškolák dokáže pomenovať, čo sa naučil. Využívame viaceré formy hodnotenia – portfólio, spätnú väzbu, mapu rozvoja, a pod., ktoré zdieľame s rodičmi. 

História je plná príbehov a svetov, ktoré podnecujú fantáziu, no aj empatiu. Pomáhajú pochopiť našu aj iné kultúry a neopakovať chyby tých, ktorí tu boli pred nami. Dejiny učíme v línii s ostatnými témami cez príbehy, kontext a prepojenie so súčasnosťou.

Umenie pomáha vyjadriť hĺbku ľudskej skúsenosti, aj tej detskej – dáva formu našim pocitom, myšlienkam a tomu, ako vnímame svet okolo nás. Neškolákom prinášame zážitok z umenia a snažíme sa, aby sa stretli s jeho rôznymi formami. Súčasťou nášho tematického vyučovania sú rôzne umelecké techniky.

Technika prináša sadu nástrojov, ktoré majú silu zvyšovať kvalitu nášho života. Treba s nimi však vedieť narábať. Preto veríme, že kladivo, pílka či hrable patria do rúk aj Neškolákom. Je pre nás dôležité, aby mali možnosť pracovať vlastnými rukami – tvoriť, vyrábať, majstrovať. Experimentujeme, konštruujeme a naživo overujeme naše objavy.  Vnímame aj význam elektroniky a informačných technológií v dnešnom svete. Deti do nich chceme zasväcovať postupne tak, aby pomáhali a neškodili. Vieme deťom poskytnúť množstvo vecí, ktoré sú zaujímavejšie ako mobil. 

Pohyb je snáď najlepším opisom stavu dieťaťa. Učiace prostredie by túto prirodzenosť malo rešpektovať. Vo vyučovacom procese sa Neškoláci voľne pohybujú po triede, intenzívne sústredenie striedame s pohybovými aktivitami. V čase prestávok a družiny, je zase naším cieľom, aby si deti užili slobodné šantenie s kamarátmi a tým relaxovali. Pre rozvoj hrubej motoriky (inde telesná výchova) využívame primárne prírodné prostredie. Deti tu slobodne behajú, skáču, preliezajú.