Neškola

Neškolu pripravujeme a robíme lebo v nej vidíme zmysel. Je to naša vášeň, poslanie aj hobby. Aby sme dokázali zabezpečiť kvalitných a spokojných učiteľov, inšpiratívny priestor, pomôcky, materiál a prevádzku, počítame s podporou rodičov. 

Poplatky pre školský rok 2024/25:

Zápisné 330 € (jednorazový poplatok)

Zápisné pokrýva náklady spojené s nákupom učebníc, pomôcok a zabezpečenie služieb, ktoré sú spojené s prijatím vášho dieťaťa do Neškoly. 

Členské 375 €/mesiac (pre 10 mesiacov v roku)

Členské pokrýva férové odmeny a rozvoj pre pedagógov, sprievodcov a lektorov, vytvorenie príjemného a pohodlného prostredia v Neškole, rozvojový materiál, vybavenie, nájomné a energie, pobyt v školskej družine.

 Poplatok za stravu 3,50 €/deň (obed) 

Zdravé a chutné obedy nám zabezpečuje PINO stravovanie.

Naším cieľom je ponúknuť vzdelanie celým rodinám. Preto pre súrodencov ponúkame zvýhodnené členské. 

Orientačný režim dňa

V Neškole pracujeme s vnútornou motiváciou detí, ktorá súvisí aj s ich fyziologickými potrebami – čas pokoja a sústredenia striedame s oddychom a časom na „vyjašenie sa“ s kamarátmi.  Rozvojové bloky sú kombináciou sústredenej práce, diskusie, bádania, experimentov, príbehov, energizerov, skupinovej aj individuálnej práce.

V Neškole voláme družinu HOP – priestor a čas na Hru, Oddych a Prírodu.

07.15 – 08.00      HOP – hra, oddych, príroda

08.00 – 09.00   ranný kruh

09.00 – 10.30     rozvojový blok

10.30 – 11.00       sme vonku, voľná hra

11.00 – 12.30       rozvojový blok

12.30 – 13.30       obed, oddych

13.30 – 14.30       rozvojový blok

14.30 – 16.45      HOP – hra, oddych, príroda

Veľmi oceňujem prístup jednotlivých pedagógov, spôsob, akým deti vedú, akým ich učia spolu vychádzať či riešiť náročnejsie situácie, učenie zážitkom, individuálny a rešpektujúci prístup k deťom… a tiež veľmi vyzretú komunikáciu na nás rodičov. Lepšie miesto pre svojho syna si neviem predstaviť.

Katka, mama Thea z Neškoly

Čo u nás nájde Neškolák

Bezpečie a prijatie

Veríme, že človek najlepšie rastie v bezpečnom prostredí. Zabezpečujeme ho kombináciou rešpektujúceho prístupu k deťom, budovaním zdravých vzťahov medzi deťmi a individuálnym prístupom k jednotlivcom.

Pohyb a prírodu

Príroda je pre nás priestor na relax a poznávanie. Využívame ju pri voľnej hre aj ako nástroj na učenie sa. Máme ju hneď za rohom a sme v nej každý deň. Náš lesík je ideálnou telocvičňou pre rozvoj motoriky, odvahy a dobrodružného ducha.

Priestor na vlastné objavy

Neškolák dostáva zaujímavé podnety na rozvíjanie svojich schopností a zručností. Môže experimentovať a prichádzať na vlastné riešenia problémov. Chyba je náš pomocník – konštruktívnu prácu s ňou využívame na zlepšovanie sa.

Možnosť zapojiť sa

Neškolák má možnosť zapojiť sa do formovania chodu školy a spolutvoriť svoj svet v nej. Môže prevziať zodpovednosť za jednotlivé oblasti zo sveta Neškoly. Vytvárame priestor pre dobrovoľnícke aktivity, ktoré zlepšujú našu komunitu a naše okolie.

Pohodu, radosť a zábavu

Veríme, že pozitívna atmosféra v kolektíve a učiacom sa procese je ten najlepší základ pre radostné učenie sa a vnútornú motiváciu. Pri učení využívame hru a príbehy. Podporujeme spoluprácu detí na úkor konkurencie.

Zmysel v tom, čo sa učí

V Neškole dávajú veci a informácie zmysel, Neškolák dostáva kontext a súvislosti. Má priestor venovať sa tomu, čo ho baví, bude vidieť výsledok svojej práce. Naše vzdelávanie je postavené na vnútornej motivácií detí objavovať.

Priestor byť samým sebou

Objaví svoje silné stránky, stretne sa s inakosťou, naučí sa pracovať so sebareflexiou, bude si vedieť dávať dosiahnuteľné ciele. Nebude škatuľkovaný známkami, pri jeho rozvoji ho bude sprevádzať učiteľ slovným hodnotením.

Profil absolventa Neškoly

 • má všetko, čo potrebuje pri prechode na vyšší stupeň vzdelávania, alebo na inú školu
 • chyby považuje za prirodzenú súčasť života, experimentuje
 • rád sa učí a objavuje
 • dokáže prichádzať s vlastnými riešeniami problémov
 • chápe súvislosti a dokáže pracovať s informáciami
 • má blízko k prírode, vie v nej bezpečne fungovať a správať sa k nej zodpovedne
 • dokáže si poradiť v rôznych životných situáciách a riešiť konflikty     
 • je zodpovedný a dokáže niesť následky svojich činov
 • vie si vytyčovať dosiahnuteľné ciele
 • dokáže pracovať so svojimi emóciami, empaticky sa vcítiť do iného človeka
 • dokáže pracovať so sebareflexiou, pozná svoje silné stránky
 • pozná svoju hodnotu, má úctu voči sebe samému aj voči okoliu