Deti pripravené na budúcnosť

Neškola ponúka komplexný rozvoj detí na prvom a druhom stupni základnej školy

 

Nevieme, čo nám budúcnosť prinesie. Vieme však pripraviť deti, aby k nej kráčali odvážne, s pokojom v srdci a úsmevom na perách.

Čo dávame deťom okrem bežných vedomostí a zručností:

Učíme zvládať výzvy

Pomáhame získať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré deťom pomôžu prijímať a zvládať výzvy budúcnosti kreatívne, samostatne a zodpovedne. Neškola vytvára pevný základ pre pracovné aj životné výzvy a napĺňanie svojich snov a cieľov.

Budujeme sebavedomie

Vytvárame príležitosti k sebapoznávaniu a vedieme k reflexii. Pomáhame formovať sebavedomé otvorené osobnosti, ktoré poznajú svoje silné stránky a vedia sformulovať svoj názor, sú schopné empatie, rešpektu a majú dôveru v seba a iných.

Vedieme k zodpovednosti voči okoliu

Dieťa prepájame s prostredím v ktorom žije – s komunitou, mestom, krajinou a životným prostredím. Prírodu považujeme za neoddeliteľnú súčasť nás samotných, za nástroj na poznávanie, za cieľ našej ochrany a starostlivosti. Deti podporujeme v tom mať odvahu a chuť pozitívne ovplyvňovať svet okolo seba.

Naše hodnoty

Rešpektujúci prístup

Sloboda a zodpovednosť

Komunita

Individuálny prístup

Príroda

“Na Neškole je úžasné spojenie rešpektujúceho prístupu, spojenia s prírodou a vedecky podložených metód rozvoja detí aj dospelých. Zakladateľku Pyru poznám ako vysoko schopnú líderku, ktorá bude nepochybne školu viesť odvážne, kvalitne a s úsmevom na perách. Pre svoje dieťa si želám, aby bolo sebavedomé a empatické, a to je to, čo by mu Neškola vedela určite dať.”

Anna Symington-Maar, zakladateľka inkluzívnej školy Rozmanita

Najnovšie z nášho blogu

08594C33-206A-4051-9860-739F8C6C71B9
slim.png