Neškola nie je len inkubátorom pre budúcnosť, je sama svetom tu a teraz. Okrem toho, že rozvíjame kompetencie, “ktoré sa nám raz zídu”, tak denne tu fungujeme vo vzťahoch, interakciách, riešime spolu výzvy aj problémy, pomáhame si. To, ako to robíme, formuje sebavedomie každého v Neškole.

Zodpovednosť deti preberajú, keď od nás dospelých cítia dôveru. Preto Neškoláci zodpovedajú za manažment rôznych oblastí (knižnica, pitný režim, šatňa a pod.) a starajú sa o to, aby nám spolu bolo dobre (napríklad aj spoluorganizujú komunitné akcie). Aj tým ich vedieme k pocitu spoluzodpovednosti za svet, v ktorom žijú.

Komunitu Neškoly tvorí spoločenstvo ľudí – Neškolákov, rodičov i tímu Neškoly – ktorí sú si oporou pri príprave detí na budúcnosť. Chceme deťom dopriať bohatstvo ukryté v africkom prísloví “Vychovať dieťa vyžaduje celú dedinu(1)” tak, aby toto bohatstvo spolutvorili. Bohatý komunitný svet im umožňuje objavovať v bezpečnom prostredí fungovanie vzťahov, spoznávať nových ľudí a učiť sa nielen so svojimi sprievodcami a učiteľmi, ale napríklad aj rodičmi svojich kamarátov. 

Kreativita má dve rovnako dôležité zložky – schopnosť vymyslieť niečo nové, čo má hodnotu a tiež schopnosť vymyslené preniesť do reality. Deti vedieme k tomu, aby sa pozerali na veci, ktoré poznajú z rôznych uhlov pohľadu, povzbudzujeme ich k tomu, aby formovali oblasti, na ktorých im záleží a podporujeme ich, aby prichádzali s vlastnými nápadmi či riešeniami.

Solidarita je uvedomenie si spoločných záujmov či potrieb naprieč rôznymi spoločenstvami ľudí. V rámci globálneho vzdelávania ideme s deťmi aj mimo naše kultúrne a sociálne hranice a diskutujeme o tom, aký vplyv môže mať naše konanie či pasivita. Chceme vychádzať z našich uzavretých životných bublín. Stretávame sa s ľuďmi z iných prostredí a podmienok (seniori, minority), aby sme rozvíjali rešpekt k inakosti.  

Tímová spolupráca – každodenná súčasť dňa Neškoláka. Takmer všetko dôležité, čo budú chcieť v živote dosiahnuť, bude v spolupráci s druhými ľuďmi. Preto považujeme za dôležité trénovať ju koľko sa dá, nech je spoločný úspech dôležitejší než najlepší priemer známok. Neškoláci si tak  rozvíjajú aj schopnosť nájsť si spojencov, formulovať svoje predstavy aj počúvať druhú stranu. 

Plánovanie a fokus na to, čo chcem dosiahnuť, sú kľúčovou zložkou k tomu, aby som to naozaj dosiahol. Deti sa postupne cez rôzne menšie i väčšie projekty a reflexiu učia ako sa pripraviť, vytrvať a dosiahnuť vytúžený cieľ.

Pripravenosť na zmeny bude pre Neškolákov ešte dôležitejšia než pre ich rodičov. Pomáha rozvíjať odolnosť a zvládnuť nejednoznačné situácie, v ktorých si treba nájsť svoje miesto. Neškoláci od učiteľov dostávajú viac otázok ako odpovedí, podporujeme ich v tom, aby mysleli a konali samostatne a prípadné chyby vnímali ako súčasť hľadania riešenia.

Dobročinnosť je akcia. Deti vedieme ku konkrétnym skutkom všímavosti a pomoci – či ide o človeka, prírodu alebo skupinu ľudí. 

Sebavyjadrenie je to, kam smeruje snaženie Neškoly – naplnenie potenciálu osobnosti a charakteru každého Neškoláka a Neškoláčky. V tvorivom procese spoznávajú svoje talenty a majú priestor prejaviť sa cez rôzne projekty, umenie či techniku. Pri tom všetkom objavujú svoju vlastnú hodnotu.

———————————

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/It_takes_a_village