Neškola je o inšpiratívnom objavovaní, rozširovaní zručností, vedomostí a budovaní vlastných hodnôt. Chcete byť jej súčasťou?

Pozícia: riaditeľ/ka súkromnej základnej školy

Úväzok: plný

Odmena: 2.200 – 2.400 € (podľa skúseností a zručností uchádzača)

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Miesto: Znievska 9, Bratislava – Petržalka

Nástup: najneskôr 19.8. – 1.9.2024

Naše očakávania od budúceho kolegu/kolegyne

 • zákonné kvalifikačné predpoklady (podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.)
 • pedagogická prax a zručnosti – je nasledovaniahodným učiteľom/učiteľkou
 • je vyzretá osobnosť – pozná sa a rozumie si
 • dokáže viesť ľudí – schopnosť efektívne riadiť a motivovať pedagogický tím k dosahovaniu vynikajúcich výsledkov
 • má komunikačné zručnosti – dokáže jasne a efektívne komunikovať s učiteľmi, študentmi, rodičmi a ostatnými členmi neškoláckej komunity
 • má rozvojový pohľad – vie identifikovať a podporovať profesionálny rozvoj členov tímu
 • znalosť školskej legislatívy – rozumie relevantnej školskej legislatíve a dokáže ju riadne aplikovať
 • riadenie zdrojov – dokáže efektívne hospodáriť s finančnými a materiálnymi zdrojmi Neškoly pre dosiahnutie optimálnych výsledkov
 • je inovatívny/a a odvážny/a – podporuje a dokáže implementovať inovatívne metódy a technológie v procese nášho vzdelávania
 • má strategické myslenie – je schopná/ý vytvoriť a realizovať dlhodobý rozvojový plán pre Neškolu
 • sociálna inteligencia – dokáže budovať korektné medziľudské vzťahy, má empatiu a schopnosť vyriešiť konflikty v školskej komunite
 • zapojenie rodičov – aktívne zapája rodičov do vzdelávacieho procesu a spolupracuje s rodičmi na dosahovaní cieľov
 • krízový manažment – dokáže efektívne reagovať na krízové situácie a previesť školu výzvami aj zmenami

Náplň práce riaditeľa/riaditeľky Neškoly

 • strategické plánovanie a rozvoj Neškoly – neustále pracuje na tom, aby bola Neškola lepšia – s kvalitným vzdelávaním, inovatívnymi metódami, inšpiratívnymi učiteľmi a sprievodcami. To všetko v priateľskom a podporujúcom prostredí.
 • personálne riadenie školy – podpora a rozvoj tímu Neškoly tak, aby spoločne tvoril dobre fungujúci strojček
 • finančný manažment – riadenie financií a zdrojov tak, aby bola Neškola finančne stabilná a udržateľná a dokázala ponúknuť kvalitné vzdelanie rodinám z rôzneho sociálneho prostredia
 • otvorená komunikácia – s našimi rodičmi, deťmi, tímom Neškoly a partnermi,
 • udržiavanie a zlepšovanie kvality vzdelávania v Neškole – vytvára, riadi a zavádza inovatívne metódy rozvoja, dizajnuje nové programy, rozvíja inkluzívne vzdelávanie v Neškole tak, aby tu rástli hodnotovo silné osobnosti a talenty
 • dodržiavanie a napĺňanie potrebnej školskej legislatívy, komunikácia s ministerstvom
 • budovanie komunity Neškoly – rozvoj neškoláckej komunity tak, aby bola bezpečným a inšpiratívnym priestorom pre jej členov
 • spätná väzba a hodnotenie – citlivé sledovanie fungovania Neškoly, identifikácia kritických miest a využívanie príležitostí na rozvoj

Benefity, ktoré ponúkame

 • obohacujúci tím Neškoly
 • podporný a nápomocný zriaďovateľ
 • priestor na sebarozvoj po odbornej a osobnostnej stránke
 • podporná a inšpiratívna komunita rodín okolo Neškoly
 • možnosť spolupodieľať sa na formovaní budúcnosti programu Neškola ako dôležitej súčasti vznikajúceho Centra pre celoživotné vzdelávanie
 • priestor na vlastnú kreativitu a nápady
 • motivujúce finančné ohodnotenie

Ak vás táto ponuka zaujala, pošlite nám svoj životopis a motivačný list s odpoveďou na otázky:

"Čo vás na Neškole zaujalo?"

“Čo viete priniesť do Neškoly?”

Dokumenty pošlite na e-mail: ahoj@skolaneskola.sk.

Odoslaním svojho životopisu a motivačného listu vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov našou organizáciou. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.